| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Konta

Page history last edited by Knud Ramian 5 years, 9 months ago

 

 

 

Genoprettelse af brudte familiebånd hos mennesker med psykisk sårbarhed

  

Om projektet Konta

Center for Evaluering i Århus Amt (Nu: DEFACTUM, Region Midtjylland) indledte i efteråret 2006 et flerårigt projekt KONTA, hvor der blev sat fokus på socialpsykiatriske brugeres ikke-professionelle netværk, deres familie og venner. Projektet retter sig særligt mod metoder til genetablering af den sindslidendes ofte tabte eller svage kontakt til forældrefamilien eller andre nære relationer. De betyder langt mere end de professionelle kontakter, så der er mange gevinster at hente, hvis brudte kontakter kan genskabes.  Projektbeskrivelsen kan læses her: Projektbeskrivelse_KONTA.doc

 

 

Baggrund

Kontakten til andre er afgørende for alle mennesker, og vi ved at mange mennesker med sindslidelser har problemer i deres kontakt. Det har også længe været klart, at mange sindslidende har et spinklere netværk end andre. Nogle har faktisk kun professionelle relationer at støtte sig til. Kontakten til andre er naturligvis primært den sindslidendes egen sag, men det er også de menneskers sag, der mister kontakten til den sindslidende. Det rejser et metodisk spørgsmål om, hvordan den professionelle indsats kan indrette sig for at bidrage til skabelse og genskabelse af ikke-professionelle

 

 

 

Aktuelt om projektet:

 

Rapporten med indsamlede praksiserfaringer er færdig

Projektets Fase 1 er afsluttet, hvilket betyder at der nu foreligger en rapport indeholdende gode praksiserfaringer med genskabelse af brudte kontakter. Praksiserfaringerne præsenteres i rapporten under følgende 4 hovedtemaer:

  • at bringe "brudte kontakter" og "genskabelse af kontakt" på dagsordenen
  • om forløbet frem til beslutningen om at forsøge genskabelsen af kontakt
  • kontakten
  • om støtte til pårørende

 

Rapporten indeholder desuden 8 konstruede cases som hver for sig beskriver et forløb med genskabelse af kontakt. De er beskrevet på baggrund af fortællinger, som projektdeltagerne har bidraget med og har til formål at beskrive den variation af veje til genskabelse af kontakt, som er kommet til udtryk. Den enkelte case er anonymiseret.

 

Rapporten kan downloades gratis her: Konta_erfaringsopsaml.pdf. Rapporten kan ligeledes rekvireres på Folkesundhed og kvalitetsudvikling.  Rapporten koster 75 kr. + forsendelse.

 

Næste fase

Projektets næste fase er et videnskabende netværk, hvor fagpersoner fra socialpsykiatriske tilbud skulle arbejde systematisk med problemstillingen vedrørende genskabelse af brudte kontakter med udgangspunkt i vidensopsamlingen.  Næste fase starter, når det bliver muligt at samle tilstrækkeligt med deltagere til et videnskabende netværk. Tilbagemeldingerne fra de indbudte har lydt på, at mange har fundet erfaringsopsamlingen om genetablering af brudte kontakter vedkommende og inspirerende og vores håb er, at mange kan få glæde af rapporten. Dette også set i lyset af, at projektets 1. fase har vist, at der ikke findes dokumenteret og målrettet praksisviden om metoder til genskabelse af brudte kontakter.

 

 

 

Nedenfor ses en detaljeret beskrivelse af hvordan projektet er tænkt.  

 

 

Detaljeret beskrivelse af projektet:

 

Fase 1: Indsamling og beskrivelse af erfaringer fra litteratur og praksis

 

Formålet med seminarerne har været:

  • at samle sindslidende, pårørende og fagpersoner, der har erfaringer med succesfuld genetablering af brudte kontakter, for at få disse erfaringer gjort synlige og til gavn for andre.
  • at give personer med interesse for problemstillingen mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte, hvordan genetableringen af brudte kontakter kan hjælpes på vej af de professionelle.

 

Der er blevet afholdt 2 vidensseminarer med i alt 32 deltagere:

 

Onsdag den 29. november 2006, kl. 10 - 16

Den gamle festsal

Psykiatrisk Hospital

Skovagervej 2

8240 Risskov

 

Onsdag den 6. december 2006, kl. 10 - 16

Kursuscenter Østerport

Folke Bernadottes Allé 5 - 7

2100 København Ø

 

Programmet for seminarerne kan downloades her:

Program_vidensseminar.pdf

 

Deltagerne blev bedt om at udfylde et kortfattet skema med deres eksempler på succesfuld genskabelse af brudte kontakter. Deltagernes cases danner baggrund for de metodemæssige diskussioner og overvejelser i projektet. 

 

Hvis du som læser af denne side sidder inde med erfaringer vedrørende genskabelse af kontakter, hører vi meget gerne fra dig. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 

De indsamlede erfaringer er nu samlet i et Inspirationskatalog. Se under Aktuelt om projektet.

 

 

Fase 2: Systematisk afprøvning og udvikling af metoder i landsdækkende vidensskabende netværk

Projektets fase 2 og 3 forløber i et vidensskabende netværk. I fase 2 vil fokus i netværket være på systematisk at arbejde med at afprøve metoder i eget tilbud, mens der i fase 3 vil være fokus på udbredelse af erfaringer til andre socialpsykiatriske tilbud.

 

I det tidligere Center for evaluering er der tradition for at etablere vidensskabende netværk, hvor deltagere med interesse i en særlig problemstilling får mulighed for at arbejde systematisk og undersøgende med henblik på at skabe ny viden.

 

I Konta projektets fase 2 og 3 inviteres interesserede socialpsykiatriske tilbud til at udvikle og afprøve metoder til genskabelse af brudte kontakter. Deltagerne kan vælge at tage udgangspunkt i og lade sig inspirere af nogle af de metoder der præsenteres i Inspirationskataloget. Projekterne indgår i et kontraktbaseret samarbejde og mødes på seminarer gennem den resterende projetkperiode på 1 1/2 år.

 

Netværkets funktion er:

- at deltagerne skal bruge hinanden til inspiration, feedback og til at "løfte" hinanden

- at deltagerne præsenteres for og vejledes i brugen af redskaber, der sikrer en systematik i afprøvningen. Dermed bliver erfaringerne mulige at beskrive, lære af og formidle og videregive til andre

- at samle erfaringer og viden om metoder til genskabelse af brudte kontakter, som produceres i netværket

 

Netværksseminarerne

Deltagerne mødes på en kursusejendom i et døgn, fra middag til middag, hvor der vil blive prioriteret tid til følgende:

- til erfaringsudveksling, gensidig feed back og drøftelse af fælles problemstillinger

- Undervisning i metoder og redskaber til systematisk afprøvning, implementering samt formidling og udbredelse af erfaringerne

- Tid til planlægning

- Input fra brugere og pårørende

 

 

Fase 3: Implementering af de afprøvede metoder

I projektets sidste fase vil der blive rettet særligt fokus på at få implementeret nogle af de metoder, der har vist sig brugbare. I første omgang vil det handle om at sikre, at man i eget tilbud får gavn af projektarbejdet og i anden omgang vil det også handle om at formidle erfaringerne videre til andre socialpsykiatriske tilbud.

 

Opdelingen af projektforløbet i en afprøvende og implementerende/ formidlende fase i praksis vil dog i praksis forløbe glidende. Projektdeltagerne vil få introduceret metoder til afprøvning, der lægger op til at formidle erfaringer til og inddrage (dele af) det øvrige personale allerede tidligt i processen. På samme måde vil implementeringen også indeholde elementer af afprøvning og tilpasning.

 

 

 

Kontakt

 

Hvis du vil vide mere om projektet, har kommentarer, bidrag eller andet er du velkommen til at kontakte projektets konsulenter:

Anne-Mette Isager: e-mail: amk.isager@stab.rm.dk tlf. direkte: 8728 4934 eller

Birgitte Orheim: e-mail: birgitte.orheim@stab.rm.dk tlf. direkte: 8728 4961.

 

Seniorkonsulent Knud Ramian fungerer som ekstern konsulent for projektet. Desuden er brugerevaluator Erik Møller Knudsen tilknyttet projektet.

 

Folkesundhed- og kvalitetsudvikling

Olof Palmes Allé 15

8200 Århus N


 


 07012988  080224-161 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.