| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kvalitet i handleplansarbejde

Page history last edited by Knud Ramian 10 years, 2 months ago

 

 

Vurdering af arbejdet med handleplaner og status i Vejle Kommune

 

Denne side informerer om arbejdet med en mini-audit af arbejdet med '§ 141 handleplaner' og 'udfører status' som er gennemført af Psykiatriafdelingen i Vejle Kommune

 

Tilbage til Handleplaner

 

Seneste nyt

 • Psykiatriafdelingen har udgivet en rapport om forløbet: Biletter til fremtiden, som kan downloades her

 

Indholdsfortegnelse. Klik på et afsnit for at komme til det


 

 

Introduktion til projektet

Psykiatriafdelingen gennemførte i efteråret 2007 en mini-audit, der havde til formål

 • at undersøge kvaliteten af handleplaner og status i forhold til kommunens standarder
 • at undersøge sammenhængen mellem praksis, handleplaner og status

 

Processen

Et auditpanel har vurderet 16 handleplaner og tilhørende statusbeskrivelser på baggrund af et auditskema, der er udviklet sammen med ledelsen.

 

Auditpanelet

Der er nedsat et auditpanel med følgende sammensætning:

 • Birthe Drejergaard
 • Marianne Wikmann
 • Toni Sand
 • Zuzette Bundgaard
 • Pia Jensen
 • Processen guides af Knud Ramian med Bigit Talbo som procesassistent.

 

Kvaliteter i den gode § 141 handleplan

Auditpanelet er nået frem følgende fælles kvaliteter ved en god handleplan:

 

1 Tema: Borger-venlighed

Vurdering: Handleplanen er borgervenlig.

 

Ved borgervenlighed forstås:

1.Læsevenlig, overskuelig, struktureret.

2.Borgernes ønsker skal fremgå på en måde, der afspejler, at planen er individuel og personlig.

3.Omfanget af borgerens inddragelse skal fremgå.

4.Øvrige krav til retssikkerhed, oplysninger om klageadgang, diskretion mv. skal være opfyldt.

 

Borgerens underskrift er et udtryk for, at planen er ”forstået og accepteret”.

Borgervenligheden er indbygget som krav i loven.

 

”Kravet om tilbud om udarbejdelse af handleplaner er et bidrag til at øge retssikkerheden for de pågældende borgere og til at sikre, at indsatsen følges mere kvalificeret op ved at der sker en tydeliggørelse af forpligtelsen i forhold til kommunalbestyrelsen.

Planen udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.”

 

Det kan være et dilemma, at borgerens ønsker ikke passer med, hvad der står i kvalitetsstandarden.

 

2 Tema: Formål

Vurdering: Der er formuleret et formål for indsatsen.

 

Et formål anviser en retning for indsatsen. Det udtrykker borgerens ønsker for fremtiden - ønsker, som motiverer borgeren, og som borgeren kan identificere sig med.

Formålet begrunder sammen med udredningen indsatsen. Formålet skal også vise en afgrænsning i forhold til andre indsatsatsområder f.eks. jobcentre, hjemmehjælp mv.

Det kan være et dilemma, at borgeren ikke kan eller ikke ønsker at formulere langsigtede mål.

Det kan være et dilemma, at formålet bør være så bredt, at det ikke skal ændres for tit, men at det på den anden side skal være så tydeligt, at det fagligt begrunder indsatsen.

 

3 Tema: Niveau for støtte

Vurdering: Niveauet for støtte kan læses ud af handleplanen.

 

Niveauet for støtte skal kunne begrundes i borgerens behov. Borgerens behov skal fremgå af myndighedens udredning.

Vi kan ikke forvente, at borgerne ved hvad for eksempel ”moderat støtte” betyder.

Forklaringen af niveauet for støtte forventes at foregå i dialogen med borgeren.

 

4 Tema: Indsatsområder

Vurdering: Planen beskriver de indsatsområder, som formål og udredning begrunder.

 

Det skal kunne vurderes, om der er overensstemmelse mellem formål og indsatsområder.

 

5 Tema: Målbare indsatsområder

Vurdering:Der er angivet indsatsområder, som gør det muligt at måle borgerens udbytte.

 

Indsatsområder skal iht. loven angives.

Indsatsområderne skal kunne omsættes til konkrete mål i samarbejde med udfører. Det skal være muligt at gøre rede for en eventuel udvikling.

Borgeren kan dog selv have konkrete mål, som skal fremgå af planen.

Det er et dilemma, at det ikke på alle områder er enkelt at formulere målbarheden.

 

6 Tema: Indsats og standard

Vurdering: Der er overensstemmelse mellem handleplanens indsatsområder og kvalitetsstandard.

 

Man må forvente, at de indsatsområder, der peges på, kan rummes inden for kvalitetsstandarden, men da denne ikke altid er udtømmende, vil der kunne forekomme afvigelser.

 

7 Tema: Fleksibilitet

Vurdering: Planens indsatsområder er så bredt og rummeligt formuleret, at de giver mulighed for fleksibilitet i indsatsen.

 

Vurderingen begrundes med, at udfører skal have tilstrækkelig fleksibilitet i udførelsen, så der ikke skal skrives status og dermed ændres handleplaner hele tiden.

Der skal kunne skrues op og ned på indsatsniveau i kortere perioder.

Det kan være et dilemma, at fleksibiliteten kan være så høj, at borgeren ikke kan gennemskue, hvad der er bevilget støtte til og hvor meget.

 

8 Tema: Varighed

Vurdering:Indsatsens forventede varighed er angivet.

 

Der er tale om den forventede varighed, der skal angives i forhold til krav i serviceloven § 141.

Indsatsen varighed er ikke det samme som tidspunktet for opfølgning.

Det kan være:

et perspektiv (længere varende),

en omtrentlig angivelse (nogle år)

en minimumsangivelse (mindst et år).

Der skal tages hensyn til, at formuleringen af varighed kan have stor betydning for borgerens oplevelse af tryghed.

 

9 Tema: Sammenhæng på tværs af tilbud

Vurdering:Man kan se, om borgeren modtager andre tilbud.

 

Da helhed og sammenhæng i indsatsen er vigtig, skal det fremgå af planen, hvilke forskellige tilbud borgeren modtager, og som eventuelt skal koordineres. Hvis der er udpeget en koordinator, skal det fremgå. Hvis der IKKE modtages andre tilbud, skal det også fremgå.

 

 

Kvaliteter i den gode status fra udfører

Auditpanelet er nået frem følgende fælles kvaliteter ved en god status fra udfører:

 

1 Tema: Borger-venlighed

Vurdering: Status er borgervenlig.

 

Status skal være læsevenlig, velstruktureret og overskuelig.

Det skal fremgå, i hvilken udstrækning borgeren har deltaget i udarbejdelsen, og borgerens egne vurderinger skal så vidt muligt fremgå på en måde, der afspejler, at status er individuel og personlig.

Borgerens underskrift betyder forstået og accepteret.

 

2 Tema:Timing

Vurdering: Status er lavet på et rigtigt tidspunkt

 

Status skal udarbejdes i forbindelse med opfølgning, eller når situationen ændrer sig. Også når det sker inden for samme ydelsesniveau.

Regel: Har man ikke kunnet arbejde efter planen inden for en 2 mdrs. periode skal den revideres.

 

Det er et dilemma, hvornår ændringer i indsatsen bør give anledning til fornyet status, når der skal tages hensyn til ressourceforbruget ved udarbejdelse af status.

 

3 Tema: Aktuel situation

Vurdering: Der er en beskrivelse af borgerens aktuelle situation

 

Status skal omfatte såvel en beskrivelse af borgerens aktuelle situation som af eventuelle ændringer i den.

 

Status skal give bestiller et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om borgeren får den rette indsats.

Der kan være et dilemma mellem at afgive fyldestgørende oplysninger og tage hensyn til kravet om diskretion.

 

4 Tema: Indsats

Vurdering: Der er en beskrivelse af den indsats, der har fundet sted.

 

Beskrivelsen af indsatsen skal omfatte de mål / delmål og metoder, der har været grundlag for indsatsen. Herunder variationer i indhold, omfang og intensitet og begrundelsen for disse variationer.

 

Der kan være et dilemma mellem at afgive fyldestgørende oplysninger og tage hensyn til kravet om diskretion.

 

5 Tema: Handleplan og indsats

Vurdering:Der er overensstemmelse mellem handleplanens indsatsområder og den faktiske indsats.

 

Beskrivelsen af indsatsen skal omfatte de indsatsområder, der er anført i handleplanen. Der beskrives også, hvor der ikke er overensstemmelse mellem handleplan og indsats og begrundelsen herfor.

Der kan forekomme indsats på områder, som ligger uden for niveauet, selvom de ikke er bestilt. De skal begrundes.

Bestiller skal reagere, hvis der ikke er overensstemmelse.

 

6 Tema: Indsats og serviceniveau

Vurdering: Der er overensstemmelse mellem kvalitetsstandard/ servicedeklaration og den faktiske indsats.

 

Der beskrives, hvor der eventuelt ikke er overensstemmelse mellem indsatsen og kvalitetsstandard/ servicedeklarationer og begrundelsen herfor.

Det kan være svært at vurdere uoverensstemmelser, da kvalitetsstandarder/servicedeklarationer ikke er udtømmende.

 

7 Tema: Indsatsens virkning

Vurdering:Der er en beskrivelse af, om indsatsen virker efter hensigten.

 

Det er beskrevet, hvilke metoder der virker, og hvilke der ikke virker i relation til målet. Denne vurdering forudsætter en beskrivelse af indsatsområder, mål og metoder.

 

Der skal i beskrivelsen af virkningerne tages hensyn til, om målene er henholdsvis støttende, udviklende eller kompenserende (Se ”Begreber i arbejdet” under 'virkning') .

 

8 Tema: Fremtidsperspektiv

Vurdering:Der foreligger en vurdering af de fremadrettede behov.

 

Den omfatter såvel borgerønsker som en faglig vurdering.

Der skal i status være en vurdering af de fremadrettede behov set i relation til formål, og hvad der virker. Både borgerønsker og den faglige vurdering skal beskrives. Eventuelle forskelle i borgervurdering som faglig vurdering skal fremgå.

 

Bestiller skal kunne tage stilling til, om ydelsen stadig er berettiget, eller om den skal ændres.

 

Alfabetisk oversigt over nødvendige fælles begreber

 

Tema Definitioner
Behandling Behandling er et ord med mange betydninger. Ved anvendelse af ordet behandling skal det præciseres, hvilken form for behandling, der er tale om. Det skal fremgå, om der er tale om psykiatrisk behandling, medicinsk behandling, psykologbehandling, misbrugsbehandling mv.
Behov Behov er beskrivelser af, hvor borgeren har brug for støtte til for at opnå formålet med indsatsen. Borgerens behov fremgår af bestillers udredning, og behovene begrunder sammen med formålet indsatsområderne i handleplanen.
Borger-inddragelse Det skal i såvel handleplan som status beskrives, i hvilken udstrækning borgeren har deltaget i udarbejdelsen. Borgerens egne vurderinger skal så vidt muligt fremgå på en måde, der gør planer og status individuelle og personlige. Ønsker til mål og ønsker til individuelle hensyn kan udtrykkes med borgerens egne formuleringer. Se også”underskrift”.
Formål Formål anvendes som beskrivelse af borgerens langsigtede ønsker for fremtiden. Disse mål vil være formuleret med eller tæt på borgerens egne formuleringer af ønsker og drømme. Det vil være ønsker, som motiverer borgeren, og som borgeren kan identificere sig med. Det er med udgangspunkt i dialogen om de langsigtede formål og udredningen, at indsatsområderne formuleres.
Handleplan Handleplanen er en plan, der lever op til bestemmelserne i servicelovens § 141 og vejledningen herom. Den udformes af bestiller i samarbejde med borgeren. Den er grundlaget for indsatplanen (s.d.).
Indsats Indsatsen er en fælles betegnelse for det arbejde, der med forskellige metoder udøves af udføreren for at opnå det formål, der er angivet i handleplanen. Indsatsen knytter sig altså til formålet. Indsatsen har et 'omfang'. Omfanget knytter sig til antallet af mål og metoder. Omfanget kan derfor 'variere'. Indsatsens omfang og dens variationer kan beskrives ved hjælp af dens indhold, tidsforbrug, forløb, varighed, hyppighed, intensitet eller særlige krav til kompetence.
Indsatsområde Indsatsområder er handleplanens beskrivelser af områder, hvor der skal udføres en indsats for at opnå formålet ved hjælp af de bevilgede ydelser Se 'Ydelser'.De skal på den ene side være så præcise, så borgeren kan forstå, hvad der skal ske, men på den anden side være så brede, at udfører kan tilpasse den konkrete metode til den aktuelle situation. Indsatsområder formuleres, så de er målbare. Se 'Målbarhed'.
Indsatsplan Indsatsplanen er en plan, som udarbejdes sammen med borgeren i det enkelte tilbud, og som eventuelt indgår som en del af handleplanen. Indsatsplanen kan i henhold til Socialministeriets vejledning ikke erstatte handleplanen.
Metode Metode beskriver de redskaber, der tages i anvendelse for at nå et givet mål. Metode knytter sig altså til målformuleringer (se ”Mål”) og beskriver i indsatsplan og status det, der sker i samarbejde med udfører.
Mål Mål er de konkrete mål, der forventes opnået inden for en given tidsramme, og som aftales med udfører omkring de enkelte indsatsområder. Målene vil have udgangspunkt i de indsatsområder, der er formuleret i handleplanen. Der vil være forskel på, hvordan målene formuleres afhængigt af målenes indhold: 1.Mål for udvikling indebærer, at borgeren bliver bedre til at klare sig selv eller klare sig med mindre støtte. Det kræver som regel formulering af delmål og mål, der udtrykker den mindste forandring, der gør en forskel. Det er vigtigt at skabe mål, der producerer succesoplevelser. Det vil være begrænset, hvor mange af denne type mål, der arbejdes med i en afgrænset periode. 2.Mål for støtte/vedligeholdelse indebærer, at borgeren selv kan opretholde en bestemt funktion/situation med fornøden støtte uden at hjælpen er tilrettelagt med henblik på udvikling. 3.Kompensationsmål indebærer, at støtten opretholder en bestemt funktion/situation for borgeren uden væsentlig medvirken fra borgeren. 4.Mål kan også være forebyggelse, forsinkelse af en negativ udvikling, aflastning og lettelse. Klarhed omkring målenes indhold bestemmer, hvordan virkning skal konstateres. Det fremgår ikke af serviceloven, at der skal udarbejdes mål - kun at kommunen er forpligtet til at følge op på indsatsen.
Målbar Målbar knytter sig som egenskab til indsatsområderne. Målbar betyder, at indsatsområderne er beskrevet på en måde, der gør det muligt at følge op på indsatsen og gør det muligt at formulere konkrete mål i samarbejde med udfører. Se 'Mål'. Indsatsområder behøver således ikke at være formuleret som mål. De skal muliggøre opfølgning og ’måling’.
Retssikkerhed Retssikkerheden dækker først og fremmest over Forvaltningslovens, Offentlighedslovens og Persondatalovens bestemmelser om notatpligt, saglighed og diskretion. Her findes regler om, hvad der skal skrives ned, hvad der overhovedet må skrives ned, og regler om samtykkekrav og oplysningspligt i forhold til de personer, som omtales skriftligt. Der er også bestemmelser om anvendelse af bisiddere. Disse regler skal man kende såvel hos bestiller som hos udfører.
Underskrift Borgerens underskrift betyder forstået og accepteret. Det er fagfolkenes opgave at sikre borgerens forståelse af det nedskrevne uanset eventuelle læsevanskeligheder. Accept  betyder accept af, at eventuelle uenigheder er korrekt formuleret.
Virkning Er en beskrivelse af, i hvilken udstrækning de opstillede mål opnås med de anvendte metoder. De konstaterede forandringer over en periode kan kaldes for ’resultater’. I den udstrækning resultaterne kan tilskrives de anvendte metoder tales om ’virkning’. Virkning knytter sig til mål, men en metode kan have afledte virkninger. Det vil sige, at de kan virke på andet end målet. Hvis man udvikler nye færdigheder kan det for eksempel smitte af på oplevelsen af selvværd. Der kan også være tale om bivirkninger. Bivirkninger er utilsigtede negative virkninger på andre områder. En metode kan for eksempel styrke en relation, men samtidig øge afhængigheden. Ved vurderingen af virkningen skal der tages hensyn til målenes karakter. (se 'Mål') Hvis der er forventede mål kan virkningen måles ved at beskrive, i hvilken udstrækning de forventede mål er nået.
Ydelser Ydelser betegner de former for støtte, bestiller kan bevilge. Støttecenter eller botilbud er ydelser, der omfatter en række indsatsområder i følge tilbudets servicedeklaration. Ofte vil ydelser og indsats dække over det samme fænomen. Her er forsøgt at give dem et forskelligt perspektiv, idet ydelser dækker bredere end indsats, der dækker udførers arbejde.

 

Materiale


 

080115-30, 080124-88, 080313-156, 080322-166, 080509-199

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.