| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Research Light model UCN

Page history last edited by Knud Ramian 13 years, 7 months ago

 

Indsatsteori for et kursus i Research Light og Case Studie Strategi i "Tværfaglighed og Rehabilitering" på University College Nordjylland

 

 

Denne programteori har i en årrække udviklet sig og er nu afprøvet i nedenstående form som et kursus, i modulet "Tværfaglighed og Rehabilitering". Kurset er udviklet af Ole Mygind & Lisbeth Vinding Madsen.

 

Formålet med denne indsatsteori er

 

 1. at beskrive metoden i dette særlige kursusforløb
 2. at kunne opsamle erfaringer, der kan udvikle metoden

 

Indholdsfortegnelse, der samtidig er link til afsnittene


 

Nyt

 • Poster fra præsentation af kurset på en europæisk konference:  Poster_Jette Bangshaab.pdf
 • "Casestudiet som Research Light" Download overheads, der hører til forløbet i kurset her.
 • Casestudieplanen ligger som word-dokument [her.

 

Oversigt over programteorien

Denne programteori består af komponenter, aktiviteter og resultater. Om programteori

I oversigten er de store overskrifter komponenter, hver ny linje med en rød prik beskriver en aktivitet. Efter pile-tegnet ---> kommer en beskrivelse af, hvilke resultater aktiviteten antages at have. Resultaterne kan også hænge sammen med andre aktiviteter, men jeg kan ikke lige finde en måde at illustrere dette på- endnu.

 

 

Forberedelse

 • Skriftlig introduktion og programteori for kursus ---> Skaber gennemsigtighed i kursets forudsætninger og forløb.
 • Aftaler med praksissteder, der vil stille sig til rådighed om møde op og deltage den første halve dag ---> Praksisdeltagernes deltagelse og engagement er en afgørende meningsskabende og motiverende faktor i kursusforløbet
 • Indstilling til forløbet. Kursisterne skal vide, at det bliver et arbejdsintensivt forløb, hvor hjemmearbejde ikke kan udelukkes --> Det bidrager til at skabe en oplevelse af flow i forløbet
 • Læsning af 'Planlægning af casestudier' en hjælp, men ingen forudsætning, da den kan læses undervejs ---> Det letter undervisningen hvis undervisningen følger vejledning.
 • Erfaringer med Læsning af baggrundmateriale om undersøgelsens temaer. --> Hvis deltagerne ikke har erfaringer eller kendskab til undersøgelsens tema og kontekstbør der være et mindstemål af forudgående orientering om temaet i form af undervisning, læsning, eller studiebesøg.

 

 

Samarbejde med praksis

 • Adgang til samarbejde med praksis er helt afgørende for et meningsfuldt forløb.For de studerende  og UCN betyder det konkrete udgangspunkt i "virkelige" problematikker, et nærvær, en meningsfuldhed og et ægte engagement.
 • Der er indgået skriftlige aftaler med praksis om rammer for deltagelse.
 • De studerendes tilbagemelding til praksis er som minimum til kontaktpersonen - ved det første Research Light forløb på UCN, fik de studerende mulighed for at formidle resultaterne af undersøgelsen på personalemøder. Denne store interesse fra praksis er ekstrem motiverende og meningsgivende for de studerende.
 • Research Light forløbet er en oplagt metode til at virkeliggøre UCN´s vision om at udbygge samarbejdet med praksis.
 • De deltagende praksissteder har efterfølgende fortalt at de er begyndt at "opsamle" relevante og afgrænsede problemfelter der kan undersøges i fremtiden.

 

Organisation

 • Holdet består af selvorganiserende teams med 2-3 deltagere ---> De små hold giver mere produktiv tid og et stort ansvar for egen læring.
 • Aktiv underviserdeltagelse i de enkelte teams projekter, læreren fungerer som konsulent for de enkelte teams. På større hold skal der være 2 konsulenter. Team skriver sig på en liste, når de ønsker konsultation og får bistand i rækkefølge. Øvrige team opsøges. --> Det sikrer at teams ikke går i stå i for lang tid.
 • 4-6 teams er max dvs 12-20 deltagere --->Alle kan nå at præsentere og få feedback på een dag.

 

 

 

Valg af case

 • Forberedes inden start og vælges af deltagerne --> et minimum af engagement i sagen.
 • Identifikation af ansvarlig kontaktperson vedr. casen --> Skal kunne hjælpe til med den praktiske organisering på dataindsamlingsdagen.
 • Nødcase udvælges. Det er en case, der kan anvendes, hvis een de oprindelige aftaler går i stykker --> forebygger forekomsten af den ultimative fiasko der opstår, hvis genstanden for en undersøgelse forsvinder.

 

 

Undervisningen

Undervisningen har Knud Ramian, Casestudiet i praksis, Academica, Kbh. 2007 som udgangspunkt (se CaseStudiet), men der anvendes en kortfattet introdution i undervisningen.

Undervisningen er bygget op over bogens princip om besvarelse af et antal spørgsmål, der når de er besvaret udgør forskningsprotokollen.

 

Dag 1:

 • Casestudiet i forskningens landskab --> Overblik over hvordan casestudiet hænger sammen med andre forskningsstrategier.
 • Casestudiets varianter --> Det er ikke så simpelt
 • Casestudiets grundlæggende principper og Research Light strategien ---> danner grundlag for forståelsen af
 • Præsentation af datamatrix se casestudiematrix og Den automatiske rapport generator3,3.doc --> skaber sammenhængen i hele undersøgelsen
 • Forskningsspørgsmål og analyseenhed ---> Danner grundlag for den efterfølgende start på arbejdet med sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og analyseenhed.
 • Evt. hjemmearbejde til færdiggørelse, men de fleste, når det på dagen.

 

Dag 2:

 • Om anvendelse af hypoteser til styring af dataindsamling --> anvendes umiddelbart til hypoteseformulering
 • Om valg af datakilder --> anvendes umiddelbart til valg af datakilder
 • Om analysemodeller --> Forberedelse til analysedagen
 • Præsentation af resultater og konklusioner i casestudier ---> forberede til analysedagen og fremlæggelsesdagen.
 • Evt. hjemmearbejde til færdiggørelse, men de fleste, når det på dagen.

Top

 

 

 

Øvelser med konsulent-bistand

Forberedelsen ligger i direkte forlængelse af undervisningen i temaet ---> man får sikret sig forståelsen af det indlærte med det samme.

Hver dag sin arbejdsproces --->hurtig fremadskridende proces

Non-stop konsulentbistand ---> kun kort tids tomgang om tankerækker og begreber.

Den skriftlige vejledning --->støtter i gruppens arbejdsprocessen

 

 

Forløbet

 • 0. Gruppedannelse og udvælgelse af undersøgelsessteder og foreløbige temaer.
 • 1. dag Introduktion til CaseStudiet, Praksisforskning, ResearchLight,forskningsspørgsmål og analyseenhed --> undersøgelsen grundlag er færdig dag 1.
 • 2. dag Undervisning og deltajlplanlægnig med konsulentbistand ---> man får omsat teori til praksis hurtigt og undersøgelsen er næsten planlagt dag 2.
 • 3. dag Dataindsamling på egen hånd ---> Teamet er selv ansvarlig for kontakten til casen og tilrettelæggelse af forløbet. Skal aftales hurtigst muligt på dag 1 eller 2.
 • 4. dag Analyse af erfaringer og forberedelse af præsentation med konsulentbistand ---> Oplevelsen af analysematriksens egnethed
 • 5. dag Fremlæggelse og evaluering på holdet ---> Overvejelser omkring præsentationsformer og argumentations­ kæder.
 • 6. dag Præsentation for rekvirenten. Dag 5 og 6 kan evt. byttes om.

 

Top

 

Tidsrammer

 • 5 dage Programmet er bygget til 5 intensive dage, men kan gennemføres over et længere forløb --> Det har indtil nu været en spændende periode, hvor alle har lært både om deres tema og om videnskabelig metode.
 • 9-16 med mulighed for merarbejde --> Muligheden for merarbejde gør, at man kan blive færdig med hver dags opgave.

 

 

Sted

 • Der skal være plads til undervisning + nærliggende grupperum --> Arbejdsro til de intenst arbejdende grupper. Afstanden til grupperum, må ikke være for stor, da det vanskelliggør konsultationerne.

 

Hjælpemidler

 • Helst mindst en pc til hvert team --> så kan rapporten produceres løbende og let fremlægges på slutdagen.
 • Adgang til telefon/mail
 • Der skal kunne præsenteres på overheadtransparenter/powerpointprojektor --> Det reducerer skriftligheden og gør det lettere at formidle og diskuttere.

 

Deltagerforudsætninger

 • Deltagerne har indtil været interesserede og erfarne fagfolk --> Det har resulteret i
 • Det har været en styrke når mindst een af deltagerne har behersket deres pc og specielt tabelfunktion i 'Word' eller 'Open office'. * Kendskab til powerpointpræsentationer har også været en fordel.
 • Hvis deltagerne har direkte adgang til internettet er det rigtig godt.

 

 

Slutresultat:

Grundlæggende praktisk fornemmelse for arbejdsprocesser og tænkning i et casestudie uden at tildække strategiens metodologiske krav.

Top

 

Evaluering

Her præsenteres praksisstedernes (Visitationsafdelingen for hjælpemidler, Hjørring kommune og Hasserishave), de studerendes og undervisernes evalueringen af det første Research Light forløb på UCN, der blev gennemført i uge 8 og 9 i 2008.
Der er svar fra; 2 praksissteder (P1 & P2), 3 studerende (S1, S2 & S3), 2 undervisere (U) og 1 kursusholder (K).
I forhold til hvert spørgsmål kommer feedbacken først fra praksisstederne, derefter fra de tre studerende; mærket 1, 2 og 3, underviser og til sidst kursusholder
Evalueringen af det første RL forløb på University College Nordjylland, blev gennemført ved at sende nedenstående 4 spørgsmål til alle deltagerene i forløbet. De indkomne svar, der kom indenfor 48 timer!! Udgør evalueringen. Vi anvendte således den samme programteori i evalueringen som udgør en central del af metoden i RL.
 
 
Deltagerne blev bedt om at kommenterer flg. 4 temaer/spørgsmål:
1. Baggrund for at deltage - Hvorfor sagde vi ja til at deltage, og hvilke overvejelser havde vi?
2. Forløbet - Hvordan oplevede vi forløbet; planlægningen, samarbejdet, undersøgelsen, databearbejdning og formidlingen?
3. Effekt/udbytte - Hvad fik vi i bagklogskabens klare lys ud af forløbet - og ville vi gøre det igen.
4. Forslag til forbedringer - Det ville have været bedre hvis vi havde….
 
Her er den samlede evaluering  Evaluering_ver 3.doc
 

CasekursusErfaringer

Her kan kursisterne skrive deres vurdering af kurset og undervisningen.

 


090211-63, 100303-62

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.