| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

VegaNettet

Page history last edited by Knud Ramian 3 years, 11 months ago

 


 

 

 

Indholdsfortegnelse med links


 

 

OBS!

 

Denne side er historisk og handler om VEGA-netværket frem til 20 års jubilæet i 2016. I dag finder du netværket på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside. 

Her kan du læse mere om Gamle voksne

Seneste seminar 2020 VegaSeminar 2020 Program.pdf

 

 

https://danskgerontologi.dk/vega/ 

Intro

 

VEGA er et videnskabende netværk om gamle voksnes hverdagsliv.

 

VEGA fremmer praksisrelevant gerontologisk viden ved at styrke videnskabende aktiviteter tæt på praksis.

Det har eksisteret i 20 år.  

 

 
Læs Kort om VEGA.doc 

Netværkets temaer

& metoder

 

 • Temaet er ældres hverdagsliv eller det levede liv i alderdommen.

 • Der findes en fælles ramme og et fælles FoU-program.
 • Alle deltagere har deres egne temaer og projekter inden for den fælles ramme.
 • I perioder arbejdes der med fælles projekter.

 

 

Hovedaktiviteter 2016

   

 

Udgivelse af "At skabe gode hverdage" Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv

Download her:

http://www.gerodan.dk/

 

 

 

 

 

20 års Jubilæumsseminar 10 marts i GIVE

VEGA 20 aar jubilæumsprogram.pdf  
 

Færdiggørelse af FoU-programmet: Teknologi til hverdagsbrug

Se

Teknologi til hverdagsbrug

Organisation

VEGA-netværket udgår fra Dansk Gerontologisk Selskab

Henvendelse til  Projektleder Inger-Lise Dyrholm

Jernbane Allé 54, 3. sal th.

2720 Vanløse 

Mere om VEGA-Netværket

 • Her finder du et metaperspektiv på VEGA-netværket gennem 17 år: "Adding value to the daily lives of vulnerable elderly people - paper til den     21.Nordiske Kongres i Geronotologi" juni 2012.

 

 • Projektet Mere liv i hverdagen som er i implementeringsfasen har vist små mirakler, der øger kvaliteten i hverdagen hos gamle.

  • Ideerne fra Mere Liv i Gamles hverdag lever videre i praksisnetværket. 

 

 • Den danske udgave                                                                     

 • Den engelske udgave

 • Læs mere om udviklingen af udelivet i Give her

 

 


 

 

 

  

VEGAnettets temaer

VEGA-nettet arbejder udfra et forsknings- og udviklingsprogram, der dækker en 5-årig periode.

Et program for perioden 2013-2016 er under udarbejdelse. I programmet, der har arbejdstitlen:

Nye veje til mere liv i hverdagen" udpeges en række temaer som har høj prioritet for VEGA. 

Netværksdeltagere har mulighed for at forpligte sig til udforskning af en eller flere af disse temaer

men man kan også beskæftige sig med andre temaer.

Fælles for temaerne er, at de knytter sig til den levede hverdag. 

 

I forsknings- og udviklingsprogramet for 2005- 2009. (Download) var temaerne:

 • Den gode dag 
 • Madlavning og måltider 
 • Udeliv
 • Samtalen 
 • Natteliv
 • Et tema har været overvejet: 'En hverdag på recept' Kvaliteter i hverdage præget af medinsk behandling
 • Alenetid 

 

 

Gamle voksne

 

VEGA-netværket  2016

 

Et videnskabende netværk om det levede liv i alderdommen

 

Netværkets  formål

Netværkets formål er at fremme praksisrelevant gerontologisk viden ved at styrke videnskabende aktiviteter tæt på praksis og i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner de faggrupper, der specielt arbejder på ældreområdet.

Netværkets temaer & metoder

VEGA netværket arbejder inden for rammen af nogle temaer, der fastlægges gennem drøftelser i netværket. I udgangspunktet er temaet de ældres hverdagsliv eller bredere forstået det levede liv i alderdommen. Gennem disse temaer forsøges der skabt en fælles videns- og begrebsbase. Indtil videre har casestudiet været en foretrukket forskningsstrategi for deltagerne.  

 

De deltagende projekter

En arbejdsplads kan deltage i netværket sålænge arbejdspladsen driver mindst  et aktivt projekt  fra idefase til implementering inden fra den fælles forståelse af hverdagsliv hos gamle voksne som samler netværket. Der vil altid ligge en beskrivelse af projektet til grundlag for deltagelsen. Det forventes, at alle projekter har mindst een ekstern deltager. Netværkets ledelse træffer beslutning om optagelse i netværket.

 

Netværkets medlemmer 2016

Samarbejdet er baseret på en kontrakt mellem VEGA-netværket og den enkelte arbejdsplads. Kontrakten aftales for et år ad gangen. Der deltager mindst to navngivne personer fra hver institution i netværket. Der kan også deltage praktikere, der i samarbejde med institutionen indgår i projektet.

 

Netværkets aktiviteter

 

Netværkets aktiviteter har til formål at støtte de deltagende projekter og bidrage til udvikling af en tværfaglig gerontologisk vidensbase.

Aktiviteterne besluttes af ledelsen efter drøftelse i netværket og planlægges for mindst eet år ad gangen.

 

Netværksmøderne aftales for et år ad gangen og afholdes to gange om året rundt omkring i landet. 

 

Konsulentbistanden: Netværket har til opgave at støtte de enkelte projekter på områder, hvor de har brug for hjælp. Der fås f.eks. hjælp til projektansøgninger, projektdesign. I det omfang netværket ikke har midler til det kan uddannelsesinstitutionerne købe bistand. Når projekterne er finansieres ydes løbende bistand mod betaling. 

 

Den kollegiale kontakt: Der er løbende kontakter på tværs af projekterne, som forsøger at støtte hinanden kollegialt. Der ønskes en høj grad af vidensdeling mellem projekterne. 

 

Formidling: VEGA-medlemmerne deltager i den gerontologiske vidensudvikling i Danmark og har mulighed for at deltage med oplæg i en VEGA- workshop på Gerontologisk Selskabs Årsmøde.

 

Alle afsluttede forskningsprojekter præsenteres via en artikel i Gerontologi & Samfund.

 

Netværket afholder selv mindst een årlig temadag hvor resultater fra projekterne og netværkets drøftelser præsenteres. Temadagen afholdes på skift mellem de involverede parter. Overskuddet fra temadagene anvendes til delvis finansiering af netværkets drift.

 

Egne projekter: Vega-netværket kan selv tage initiativ til projekter, der gennemføres i samarbejde med deltagerne i netværket.

 

Netværkets ledelse og drift

Netværket er knyttet til Dansk Gerontologisk Selskab. Ledelsen udgøres af Inger-Lise Dyrholm, med  Marianne Elbrønd, Herning  som  faglig konsulent. Knud Ramian, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, er seniorrådgiver.

Projektledelse og sekretariat Ole Mygind, MarselisborgCentret, Aarhus

 

VEGA-netværkets medlemmer

 

 

Litteratur fra VEGA-netværket

 

 

Aktiviteter uden for hjemmet hos ældre mænd fra etniske minoriteter  en artikel af Ane Andersen og Janna Sylvestersen 2009

Andersen, A. and J. Sylvestersen (2009). "Aktiviteter uden for hjemmet hos ældre mænd fra etniske minoriteter." Gerontologi 25(1): 8-9.

Andersen, A., & Relsted, N. (1998). Ældres hverdagsliv og bolig. Gerontologi & Samfund, 15(2), 36-38.

Andersen, A., Relsted, N., Rasmussen, H., & Stubdrup, L. (1998). Hverdagsliv og Bolig: Raske ældre -13 eksemper. Århus: Ergoterapeutskolen i Århus, Skejbyvej 15, 8240 Risskov.

Relsted, N., & Andersen, A. (1998). Hverdagsliv og Bolig: Raske ældres dagligdag. Århus: Ergoterapeutskolen i Århus, Skejbyvej 15, 8240 Risskov.

Andersen, A., & Relsted, N. (1999). Ældres hverdagsliv & bolig. Gerontologi & Samfund, 15(2), 36-38.

Andersen, J. (2008). Livsorienteret samtale - samtale i forandringssituationer. In P. Riis (Ed.), Ældreomsorg - holdinger, omgangstone & Etik (pp. 36-45). Odense: Ældreforum.

Bundgaard, K. M., & Christensen, B. T. (1999). En bid af ældres hverdagsliv - en undersøgelse af måltidets aktiviteter, mønstre og betydninger. Odense: Ergoterapeutskolen, Munkebjergvænget 34, 5230 Odense M tlf. 6615 6505.

Bundgaard, K. M., & Christensen, B. T. (2000). En bid af ældres hverdagsliv. Gerontologi og samfund, 16(3), 62-63.

Elbrønd, M. (2000). Visionen anskuet udfra ordkløverens perspektiv: Social-og sundhedsskolen i Ringkøbing Amt, Gullestrupvej 10, 7400 Herning, 97121055.

Elbrønd, M. (2000). Det afhængige hverdagsliv - Casebaserede studier af hverdage, som er et arbejdsmæssigt anliggende for andre. + bilagshefte. Herning: Social-og Sundhedsskolen.

Elbrønd, M. (2001). At se hver dag i sammenhæng. Gerontologi & Samfund, 17(1), 12-14.

Elbrønd, M. (2002). Hverdagsliv til arbejdsbrug - Hvordan værne om tiden, hvis tiden er det stof som livet består af? (pp. 7). Herning: Social- og Sundhedsskolen.

Elbrønd, M. (2002). De små skridts strategi - udvikling og afprøvning af arbejdsstrategi, dere skærper såvel brugernes og medarbejdernes opmærksomhed med de skridt, der tages i retning mod bedring, og de forhold der leder på vej. Herning: Social- og sundhedsskolen.

Elbrønd, M., Højlund, B., & Østergaard, P. (2002). Vanddråbe-strategien - Udvikling, afprøvning og evaluering af undervisningsforløb og lærings-og arbejdsstrategi til social- og sundhedshjælpere. Herning: Social- og sundhedsskolen i Ringkøbing Amt.

Ramian, K., & Dyrholm, I.-L. (2002). Quality of care for the everyday life in old age. Paper presented at the 16. Nordiske kongres i Gerontologi, Århus.

Højlund, B. (2003). Hverdagsliv og livretter - et forsøgs- og udviklingsprojekt om ældres måltider. Herning: Social-og sundhedsskolen.

Højlund, B. (2003). Hverdagsliv og livretter - 8 historier om hjælp til mad og måltider. Herning: Social-og sundhedsskolen.

Andersen, J.L. (2004) VICO-metoden, Casestudier af hverdagslivsorienterede visitationssamtaler, Speciale, Institut for Sociale Forhold og Organisation.  Aalborg Universitet: Aalborg. 148 sider

Bundgaard, K. M. (2005). En vigtig bid af hverdagen - Måltider i et leve-bo-miljø. Gerontologi(1), 4-7.

Elbrønd, M. (2005). Hverdagsliv til arbejdsbrug. Samlet formidlig af VEGA-netværkets erfaringer gennem 10 år. Herning: Social- og sundshedskolen i Ringkøbing Amt, Download her og et resume

Højlund, B. (2005). Hversdagsliv og livsretter. Gerontologi(1), 8-11.

Ramian, K., et al. (2012). Adding value to the daily lives of vulnerable elderly people - UK. 21st  Nordic congress of Gerontology. Copenhagen, Folkesundhed og kvalitetsudvikling: 20 sider.

Ramian, K. (2005). Mere liv i  ældres hverdag.  VEGA-netværkets forsknings- og udviklingsprogram 2005-2009. København: Gerontologisk Institut.

Ramian, K., & Dyrholm, I.-L. (2008). Mere Liv i gamles hverdag. Eller hvordan ældreområdet kan lave udviklingsarbejde i sparetider. Gerontologi, 24(dec), 4.

Ramian, K. (2000, june). Hverdagsliv hos gamle - Social aldring. Paper presented at the Nordisk Gerontologisk konference, Island.

Ramian, K. (2000). Livsmønstrenes grundbegreber. Paper presented at the Nordisk Gerontologisk konference, Island.

Ramian, K., & Dyrholm, I.-L. (1996). Samarbejde om forsøg og udvikling på ældreområdet. Gerontologi og Samfund, 12, 61-62.

Ramian, K., & Dyrholm, I.-L. (1997). Hverdagsliv hos gamle - Rapport fra VEGA-projektet - et samarbejde om forskning og udvikling på ældreområdet. Århus: Dansk Gerontologisk Selskab.

Ramian, K., et al. (2015). LTV - Livsorienteret teknologivurdering skaber mere liv i gamles hverdag  v1.5. Aarhus, Dansk Gerontologisk Selskab: 17 sider. 

Ramian, K. (2014). Praksisbaseret forskning: 13 sider + 11 bilag.

 Ramian, K. (2013). Mere liv i gamles hverdag. FUAM-nyt, FUAM: 4. 

Ramian, K. (2013). More life everyday for older adults - English translation by Donal F.Smith Original titel: Mere liv i gamles hverdag. FUAM-nyt, FUAM: 4. 

VEGA-net (2012). "(More life in everday life of the edlderly) Mere Liv i gamles hverdag." Retrieved February 16,  2012, from http://knudramian.pbworks.com/MereLiv. 

Ramian, K., et al. (2010). "Gode hverdage." Gerontologi 26(2): 5.

 

 

 

 


 

 

 090425-167 090605-214  090811-250 091117-341 100124 389 100321-507 100429-581 121018- 1044 130201 1082 140825 1334 150330 1471 160327 1624 161123 1708  181202 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.