| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Casestudiebanken

Page history last edited by Knud Ramian 6 years, 10 months ago Saved with comment

 

 

Her kan der downloades casestudier som er mærket med * i bogen

Tilbage til Mere om Casestudiet i praksis

 

Indholdsfortegnelse med links til afsnit


 

 

Om casestudiebanken

 

Ved gennemførelse af casestudier kan det være en stor støtte at lade sig inspirere af andre.

 

Casestudier, der henvises til i bogen og som er mærket med  *

kan downloades fra denne side. I et vist omfang er der medtaget tidsskriftsartikler ol som knytter sig til undersøgelsen.

 


Desværre kan nogle af casestudierne være vanskelige at finde og

vanskelige at få fat på, derfor har jeg samlet nogen af dem her.

 

Internettet kan være en besværlig samarbejdspartner, så selvom

alle links virkede, da siden blev skabt, kan der hurtigt ske ændringer.

Skriv nederst på siden, hvis der er noget, der ikke virker.

 

På siden "Casestudier og fag" findes yderligere, ikke kommenterede casestudier fra forskellige fagområder her.

 

 

 

Gode casestudier findes på mange ambitionsniveauer. 

 

Brug bogens målestok til vurdering af de enkelte casestudier. 

Stærke casesstudier: 

  • Stiller klare spørgsmål,
  • Anvender passende metoder i forhold til spørgsmålet
  • Understøtter svaret med evidens
  • Dokumenterer forudsætninger, antagelser og procedurer
  • Drager konklusioner i overensstemmelse med design og datakvalitet 

 

   

 

  Referencer

 

Denne tabel kan sorteres i alle tre kolonner. Ved at klikke på 'Reference' sorterer du tabellen efter forfatter, og tilsvarende efter type og format i de andre kolonner. 

  Type

  Format

 

 

 

* Ramian, K. (2011).

Knud Ramians automatiske rapportgenerator.

Århus: 3 sider.

Hvis man behersker tabelkommandoerne i et tekstbehandlingsprogram, kan de bruges til at holde orden i næsten alting. Man kan lave logbog, og skrive artikler og rapporter.

Du kan hente ”Den automatiske rapportgenerator” her

Den seneste udgave downloades her 

 

Metodologi

Artikel

upubliceret

* Flyvbjerg, B. (2004).

Five misunderstandings about case-study research.

Aalborg, Institut for samfundsudvikling og Planlægning.

 

Et meget anvendt og citeret forsvar for casestudiet.

 

En tilgængelig udgave af artiklen kan downloades her.

 

Artiklen findes også her:

Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet. I: Kvalitative metoder – en grundbog. S. Brinkmann and L. Tanggaard. København, Hans Reitzels Forlag: side 463-487.

 

 

 

Metodologi

Artikel

Bogkapitel

* Ramus, F., S. Rosen, et al. (2003).

"Theories of developmental dyslexia: Insight from a multiple case study of dyslexic adults."

Brain 126: 841-865.


   I en enkelt casestudie testes tre forskellige forklaringer på ordblindhed. Undersøgelsen er et eksempel på kombination af såvel casefokuserede og variabelfokuserede analyser.

Et berømt casestudie, der er citeret vidt og bredt og har sat meget forskning igang.

 

Artiklen er tilgængelig i sin fulde form her.

 

Multi-casestudie

Teoritestende

Artikel fra  tidsskrift med peer-review

 

* Krupa, T. (2004).

"Employment, recovery, and Schizophrenia: Integrating health and disorder at work."

Psychiatric Rehabilitation Journal 28(1): 8-15.


 Undersøgelsens formål var at udvikle teorier om de processer, der er involveret i at integrere job og helbred for mennesker med skizofreni. Undersøgelsen omfatter 3 cases. 

 

 Artiklen kan downloades her.

 

Multi-casestudie

Komparativ

Udforskende

Artikel fra  tidsskrift med peer-review

* Elbrønd, M. (2001).

"At se hver dag i sammenhæng."

Gerontologi & Samfund 17(1): 12-14.

 

En observation af en dag hos 28 gamle voksne, der fik hjemmehjælp eller hjemmepleje.  Efterfølgende interviews kunne vise betydningen af hjemmejælpen indsats den pågældende dag.


Download artikel her

 

Multi-casestudie

Komparativt

Artikel fra tidsskrift

* Sørensen, D. R., P. J. Panikovski, et al. (2008).

Et tilbud til kræftramte - et casestudie

Bachelorprojekt i ergoterapi. Ergoterapeutuddannelsen. Odense, University College Lillebaelt: 51 sider


 Et casestudie af udvalgte elementer i et rehabiliteringsforløb for kræftramte.   

 

Download opgaven her: Et tilbud til kræftramte.pdf

 

Single-casestudie

Forløbsundersøgelse

Bachelor-opgave

Ergoterapi,

* Adriansen, P. R. D., L. B. Christiansen, et al. (2012).

Skal vi lege i skoven eller på legepladsen?

 Ergoterapeut uddannelsen. Odense, University College Lillebælt. Bachelor: 51 sider

 

En undersøgelse af forskelle på skolebørn leg på legeplads og i skoven. 

 

Download undersøgelsen her

 

Multi-casestudie

Komparativt

Bachelor-opgave

Ergoterapi

 

* Ramian, K., M. M. Lægsgaard, M. Greve (2010).

Research light - praksisforskning i miniformat.

Aarhus, Undersøgelse og evalueringsgruppen: 52 sider.

 

En håndbog i anvendelse af slanke forskningsdesign til gennemførelse af små undersøgelse i og af praksis.

 

Se nyere  og slankere udgave

Ramian, K., M. M. Lægsgaard, M. Greve (2012).

Research light - Vidensbasering af praksis i praksis.

Undersøgelse og evalueringsgruppen, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Aarhus: 32 sider+ bilag.

Kan downloades her.

 

Metodologi

Håndbog

* Bundgaard, K. M. (2005).

 A Bit(e) of the Everyday - The Meaning of Meals in the New Living Units for Elderly.

Academy for European Master Degree Study in Occupational Therapy. Stockholm/ Odense, Karolinska Institutet. Master: 42 sider.

 

Undersøgelsen er baseret på deltagerobservation af måltidets betydning i et leve-bomiljø for ældre.

 

Downloades her 

 

Se afledte artikler:

 The Meaning of Everyday Meals in Living Units for Older PeopleBundgaard, K. M. 06-2005 In : Journal of Occupational Science. 12 , 2, p. 960-970. 10 p.

 

Mere end blot en bid af hverdagen- Måltidet i et leve- og bomiljø Bundgaard, K. M. 2005 In : Gerontologi. 22, 1, p. 4-7.

 

Single-casestudie

indlejret

Master i

Ergoterapi

 

* Obbekær, H. (2010).

Casestudier om betydningen af anvendelse af feed-back i psykosocial rehabilitering. Sundhedsvidenskabelige fakultet, Uddannelse og kvalitet. Odense, Syddansk Universitet. Master i rehabilitering: 47 sider.

 

Gennem 4 casestudier dokumenteres, hvordan CDOI-baseret rehabilitering (Client –Directed – Outcome – Informed), kan foregå, når det anvendes i et bofællesskab, hvordan det virker, og hvem der kan få mest glæde af metoden.

 

Download afhandlingen her.

 

Se afledte artikler:

Obbekær, H. (2011). "Feedback er med til at effektivisere rehabiliteringsprocessen." Ergoterapeuten(3): 36-39.

                     

Madsen, K. S. and H. Obbekær (2011). "Handlingsplan med fokus på udvikling " Socialpsykiatri(1): 22-24.

 

Multi-casestudie

Metodeudvikling

Forløbsundersøgelse

Master i

Rehabilitering,

 

* Trillingsgaard, A. R. (2010).

Udviklingsepisoder i ledelsesteam.

Center for Dialog og organisation, Institut for Kommunikation & Udviklingskonsulenterne A/S. Aalborg, Aalborg Universitet. PhD: 258 sider.

 

Afhandlingen fortæller om udvikling og test af en teori om, hvordan ledelsesteam udvikler sig. Det er en undersøgelse af 55 'udviklingsepisoder' i ledelsesteam. Der er en god beskrivelse af de metodologiske problemstillinger i denne type casestudier.

 

Find afhandlingen her.

 

Parallelt casestudie

Teoriudviklende og teoritestende

 Ph.D

Organisationspsykologi

 

* Caswell, D. (2005).

Handlemuligheder i Socialt arbejde - et casestudie om kommunal frontlinjepraksis på beskæftigelsesområdet.

Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. AKF-forlaget, Roskilde Universitetscenter. PhD: 325 sider.

 

En undersøgelse af socialt arbejde på beskæftigelsesområdet, og de forskellige logikker, der ligger til grund for praksis.

Afhandlingens metode er et komparativt casestudie af to meget forskellige kommuner i Danmark. Data  består af interview med socialarbejdere og ledere, fokusgruppeinterview med de socialfaglige team i kommunerne, observationer af møder med klienter, kolleger mv, samt skriftligt materiale.

 

Downloades her.  

 

  Multi-ca

sestudie,  komparativt

Udforskende

Ph.D

Statskundskab

 

* Egerod, I. (2003).

Mechanical ventilator weaning in the context of critical care nursing. A descriptive, comparative study of nurses' decisions and interventions related to mechanical ventilator weaning. . University of Copenhagen. Ph.d.: 145 sider

 

En undersøgelse af intensivsygeplejerskers beslutninger og handlinger i forbindelse med aftrapning af respiratorbehandling, med henblik på at forbedre forløbet og undgå de mulige komplikationer der knytter sig til langvarig respiratorbehandling.

Datakilderne omfattede observation, interview, spørgeskema og analyse af dokumenter, såsom cirkulærer, bekendtgørelser og patientjournaler.

 

Downloades her.

 

Se afledt artikel

Egerod, I. (2009).

"Aftrapning af respiratorbehandling  - En case til belysning af kvalitative metoders brug i sundhedsvidenskaberne. ." Bibliotek for læger September 335-343.

 

Multi-casestudie

Komparativt

Beskrivende

Ph.d.

Sygepleje

* Christiansen, T., S. E. Sørensen, et al. (2001).  

Centrumbo - fra hospital og til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af lokalpsykiatri Århus.

København, Videnscenter for socialpsykiatri: 40 sider

 

Hjemmestøtterne i lokalpsykiatri Centrum havde sat sig for at opklare hvad der skete med to patienter, der 'forsvandt' på vejen fra den psykiatriske afdeling til den bostøtte, der skulle være et tilbud til dem. 

 

Rapporten downloades her

 

Multi-casestudie

Follow-up

 

Opklarende

Praksisbaseret

Rapport

Videnskabende netværk

Rapport

* Thomsen, V. (2001).

Flyttehistorier - en undersøgelse af sindslidendes flytninger.

København, Videnscenter for Socialpsykiatri.

 

Flexbo i Århus kommune samlede  fem hjemløse sindslidendes flyttehistorier og kunne beskrev hvordan brugernes komplekseproblemstillinger i hverdagen er komplekse og hvordan denne kompleksitets betydning overses af hjælpesystemer, der ikke er i stand til at varetage kompleksiteten.  Undersøgelsen var en del af et større videnskabende netværk.

 

Rapporten downloades her

 

Multi-caseundersøgelse

Follow-up

 

Praksisbaseret

Rapport Videnskabende netværk

 

* Balleby, M. and H. Mortensen (2006).

Jobrotationsprojektet på Djursland - en erfaringsopsamling.

Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt,  Århus: 21 sider

 

En evaluering af et stort forsøg med at sætte ledige i arbejde ved at lade medarbejdere komme på kursus i en periode. Eksempel på hvordan data og resultater kan præsenteres som illustrerende bokse i teksten, hvis man ikke har mange sider til sin rådighed.


Downloades her.

 

Single-casestudie

 

Projekt-evaluering

Rapport

* Balleby, M. (2002). Brugerindflydelse i eget hjem - evaluering af brugerindflydelse i botilbudet Kragelund,

 Aarhus, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus amt. : 97 sider

 

Et casestudie af brugerinddragelsen af beboerne på et socialpsykiatrisk botilbud  med omfattende deltager-observation.

 

Rapporten downloades her

 

Single-casestudie

Forløbsundersøgelse

 

Projekt-evaluering

Rapport

* Balleby, M. (2002).

Strandhuset - et bosted.

Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt,  Aarhus : 96 sider

 

Evaluering af et botilbud til langvarigt hjemløse og sindslidende mennesker. Resultaterne beskrives komponent for komponent.

 

Rapporten downloades her

 

Single-casestudie

Virkningsevaluering

Projekt-evaluering

Rapport 

* Chone, H., B. Ahlgreen, et al. (2006).

Der er nogen, der er på vores hold - En evaluering af ADHD-foreningens Flyverprojekt. Aarhus, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt: 106 sider.

 

ADHD-foreningen etablerede et landsdækkende projekt, der tilbød krisestøtte til mennesker med ADHD. Evalueringen er baseret på en virkningsteori.

 

Download rapporten her 

 

Single-casestudie

Forløbsstudie

 

Projekt-evaluering

Rapport

 

* Ahlgreen, B. (2001).

Projekt kontaktfamilier. Et landsdækkende forsøg for mennesker med en sindslidelse.

Århus, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt,  62 sider.

 

Et storskalaforsøg med kontaktfamilier i 20 kommuner. 

 

Rapport kan downloades her

 

Metodeudvikling tager lang tid og den startede her:

Ahlgreen, B. (1995).

Projekt støtte-og kontaktfamilier

Århus, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus amt.

Projekt Kontaktfamilier var et enkeltstående projekt i Skanderborg.

 

Multicase-studie

Forløbsundersøgelse

Projekt-evaluering

Rapport

 

* Ørtenblad, L. (2010).

Projekt VoksenADHD.

Odense, ADHD-foreningen og Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

 

Projektet rummer en række delprojekter, der alle har en detaljeret virkningsteori og test af dem. Dataindsamlingen er foregået i foreningens regi, mens de mere validerende undersøgelser er gennemført af Lisbeth Ørtenblad. 

 

Download rapporten her

 

Der ligger et sæt af omhyggeligt udarbejdet virkningsteorier til grund for evalueringerne.  Læs virkningsteorierne her.

 

Single-casestudie

Flere delprojekter i projektet.

Virkningsevaluering.

Projekt-evaluering

Ekstern

 

Rapport

 

 

* Balleby, M, (2006)

Evalueringen af substitutionsbehandlingen, Stofbehandlingen i Ringkjøbing
Amt.

Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt,  Aarhus : 140 sider

 

En programteoribaseret evaluering af metadonbehandling. De komponenter, behandlerne har beskrevet som vigtige for deres arbejde, er baggrund for dataindsamlingen med tre delundersøgelser: 1) en breddeundersøgelse, hvor behandlerne har vurderes indsats og virkning i 121 aktuelle klientforløb, 2) en faglig audit, hvor fire behandlere har vurderet kvaliteten af indsatsen i seks udvalgte klientforløb, og 3) interview med tre substitutionsklienter om deres vurdering af kvaliteten af behandlingen.

 

Download hele evalueringen her.

 

Single-casestudie

Virkningsevaluering.

Follow-up

 

Projekt-evaluering

Rapport

 

* Jensen, Inge, Rikke Ibsen, et al. (2003).

Evaluering af afsnit 19, Brønderselv Psykiatriske Sygehus.

Århus, Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt: 124 sider

 

Afsnit 19 var et treårig tilbud for patienter, som havde været betegnet, som de sværest anbringelige.
Indsatsen blev tilrettetlagt som 3 årigt forsøg. Der var bl.a en særlig bygning til formålet og en stærkt individualiseret relationsbehandling. Undersøgelsen var en programteori-evaluering. Der blev anvendt mange forskellige datakilder over 3 år.

Download rapporten her

 

Single-casestudie

Forløbsundersøgelse.

Virkningsevaluering 

Projekt-evaluering,

Rapport 

* Andersen, A., K. Ipsen, et al. (2009). Mellem respekt, kvalitetsstandarder og omsorgspligt - Kontaktpersonuddannelsen, Kbh. : 20 sider

Om handleplanssamarbejdet kontaktpersoner og beboere imellem på en etage på Thorupgården, der er et paragraf 108 botilbud.

 

Eksempel på en undersøgelse, der kan gennemføres på kort tid (6 dage) og med få ressourcer.

 

Downloades her

 

Mini-casestudie

Praksisbaseret

Projekt-opgave

Research Light

 Dipolomuddannelse,

* Henriksen, A., S. Rødskov, et al. (2007).

Handleplaner på Hedelund.

CVU – Storkøbenhavn, København, Hedelund: 8 sider

 

En mini-undersøgelse af hvordan et forsøg på inddrage borgerne mere i handleplansarbejdet virker. Eksempel på, hvordan det uventede fund blev undersøgelsens hovedresultat. 

 

Download rapporten her.

 

Mini-casestudie

Projekt-opgave  Dipolomuddannelse

 

* Evermann, T. and H. Chone (2004). Kvalitetsundersøgelse af ændringer i socialpsykiatrien efter indførelse af grundtaksten. Århus, Center for Evaluering.

 

Hypotesebaseret casestudiestrategi anvendt til belysning af effekten af en reform i udvalgte casekommuner.


 Rapporten downloades her

 

Multi-casestudie

 

Hypotesetestende

 

Reform-evaluering

Rapport

* Center for kvalitetsudviklling, Region Midtjylland for Servicestyrelsen (2009).

Evaluering af forstærket indsats over for unge på sikrede institutioner. Odense, Region Midtjylland: 61 sider. 

 

Rapporten kan downloades her

Multi-strategi-undersøgelse - mixed methods

Reform-evaluering

Rapport

* Petersen, C. E., J. Kraglund, et al. (2005).

Undersøgelse af psykiatrilovsrevisionen af 1999.

København, Indenrigs- og sundhedsministeriet.

 

Undersøgelsen er medtaget som eksempel på, hvordan casestudier bruges til at illustrere og argumentere for  tendenser i andre typer af undersøgelser.  Den illustrerer også, hvor ugennemsigtig argumentationen af anbefalinger kan blive f.eks. anbefalingen af forsøg med ambulant tvang. 

 

Download psykiatrilovsundersøgelsen her

 

Multi-strategi-undersøgelse med hypotesetestende casestudier

Lovrevision

Reform-evaluering

Rapport

* Ahlgreen, B. (2004).

Når naboen er et offentligt tilbud. Århus,

Center for Evaluering.

8 casestudier af hvordan det gik med naboerne efter etableringen af offentlige botilbud for socialt udsatte.

 

Downloades her

 

Multi-casestudie

Follow-up

Komparativt

Resultat-evaluering.

Sammenfattende artikel

 

* Ahlgreen,  B.  (2009)

"Hvad gør den gode udflytning, casestudier af unges udflytning fra socialpsykiatriske botilbud",

Center for Kvalitetsudvikling, Århus, 100 sider 

 

Landsdækkende casestudie, der startede med en survey-undersøgelse for at finde de 9 cases, der kunne svare på spørgsmålet: Hvad betød et botilbud for unges succesfulde udflytning?

 

Download Projektrapport

 

Multi-casestudie, 

Follow-up

Komparativt

Resultat-evaluering

* Plambech & Bøgedal (2009).

Evaluering af projekt "Svær overvægt - håndtering og etik.

Plambech og Bøgedal, Faxe: 91 sider

En evaluering af udvikling af en særlig metode til  forflytning og optræningen i denne metode. Projektet fik arbejdsmiljøprisen i 2010.

Download evalueringen herfra. http://www.plambechogbogedal.dk/           

 

Singlecasestudie

Metodeudvikling

Selv-evaluering

Rapport

* Poulsen, U., H. Juul, et al. (2006).

Team Midt i mellem - 3 års evaluering.

Aalborg, Team Midt i mellem: 52 sider

Team Midt i mellem er et opsøgende team for menneskser primært med dobbeltdiagnoser og vanskeligheder med at benytte det eksisterende system.

Stærke data er bla forbruget af indlæggelser før – og efter teamets dannelse.

 

Download rapport fra Aalborg Kommune her.

 

 

Single-casestudie

Forløbsstudie af projekt

Metodeudvikling

Praksisbaseret

 

Selvevaluering

Rapport

* Hoban, J., S. L. Bevensee, et al. (2009).

En samarbejdsaftales muligheder og begrænsninger i socialpsykiatrien.

Aalborg, Bostøtteområderne Rebildparken og Tinghusgade, Socialpsykiatrien, Aalborg Kommune: 113 sider.


Det et studie af handleplansarbejdet i to bostøttetilbud i Aalborg Kommune. Datakilderne er observationer af hjemmebesøg, video-optagelser, individuelle interviews og medarbejdermøder.  Det er en klassis situation, hvor der indsamles så mange data, at man nærmer sig datadøden. Alligevel lykkes det af underbygge og diskutere 27 statements med anbefalinger om arbejdet med samarbejdsaftaler.

 

Rapporten downloades her

 

Single-casestudie

Praksisbaseret

Selvevaluering

Rapport*

* Hansen, I. L., H. Holm, et al. (2002).

Selvevaluering af Baghuset. Aarhus, 

 

Baghuset gennemførte en selvevaluering ved hjælp af en udviklet programteori. (Virkningsevaluering) BagHuset var et projektfinansieret værested  til vanskeligt stillede sindslidende med svære misbrugsproblemer og boligsociale problemer. Resultatet var en lang række diskussionspunkter for hver komponent.

 

Rapporten downloades her

 

Single-casestudie

Metodeudvikling

Praksisbaseret

Virkningsevaluering.

Selvevaluering Rapport

 

 

Henvisninger

 

Om at finde casestudier på internettet.

Man kan finde mange casestudier på nettet. Da udtrykket casestudie/ case study anvendes på meget forskellige måder kan det være vanskeligt at finde frem til de casestudier, der er anvender en forskningsbaseret casestudiestrategi. Hvis du søger efter "Single case study" eller "Muliple case study" forøger du dine chancer betydeligt. Søg også på Google scholar. 

 

Studierelevante databaser

 


 

 

120106 124 120630 161 121005 211 071212 297 130124 336  130625 525 130922 574 131028 624 140109 704 141022 982 150526 1270 170625  1779


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.