| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

DSPR arkivet

Page history last edited by Knud Ramian 6 years, 3 months ago Saved with comment
 

 Interessegruppe omkring dokumentation og forskning i

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

 

Denne side er historisk og opdateres ikke længere. Interessegruppens hjemmeside findes her: Klik

 

 

 På denne side lagde vi indtil 2018 oplysninger, som vi delte med hinanden og andre interesserede.  

 

 

Indholdsfortegnelse


Interessegruppen er et arbejdende netværk af medlemmer i selskabet som interesserer sig for dokumentation og forskning i psyko-social rehabilitering og recovery.

Gruppen begyndte sit arbejde i 2011.

Mød os på selskabets hjemmeside: Interessegruppe for dokumentation og forskning

 

Vil du være med - så er tiden inde

Du finder oplysninger om vores arbejde her:Dokumentation_forskning_2017_Web.pdf

 

Ressource-arkivet

Gruppens deltagere laver bla små undersøgelser og andre former for vidensopsamling i eller tæt på praksis. Vi læser også rapporter. Her ligger links til dokumenter ol, som vi gerne vil dele med hinanden og evt andre. Nogle dokumenter kan downloades direkte, mens andre giver henvisning til den mail-adresse, hvorfra du evt. kan få tilsendt materialet.      

 

OBS! Ved at klikke på det øverst felt i tabellen kan du lave en simpel sortering.

Titel Indhold  Kategori og kilde

Evaluering af NADA 

 

Delt af Irene Bendtsen

Her er eksempler på evaluering af anvendelsen af NADA i det nu nedlagte "Idrætshuset" .

 Irene skriver om rapporterne: 

Manja lavet mange kursusforløb med NADA. (Manja, den gennemgående medarbejder, er biopat, psyko – og kostterapeut med egne erfaringer.)

 De vedhæftede rapporter er rene NADA hold – uden andre ”behandlingsingredienser”.

Nogle NADA hold har været suppleret med indsatser omkring røg / kost / positiv psykologi eller andet  - tilrettelagt ud fra brugernes ønsker.  

( Hvis I også ønsker disse – må I lige sige til – de fylder en del )

 Manja havde ingen erfaring med systematisk dokumentation

Jeg har derfor de første år hjulpet og superviseret hende med at finde en form på, hvordan hun kunne opstille effektmål, indsamle empiri for at se om, kurset med NADA havde de ønskede effekter.

Til sidst har hun selv overtaget dokumentationsrapporterne  – og oparbejdet et stor engagement i dette arbejde med egen stil – idet det blev meget meningsfuldt for hende at kunne se/vise borgernes udbytte – og ikke mindst også hendes egen faglige udvikling i at tilrette kurser, form, stil og indhold – så hun hele tiden blev bedre til at matche borgernes ønsker og behov. 

En manglende faktor i alle rapporter – som vi ikke har målt på – og som jeg i dag ville tage med ind - er den personlige vejledning fra/ relation til NADA akupunktøren/ underviseren –samt relationen og erfaringsudvekslingen med øvrige gruppedeltagere. Her viser en del forskning nemlig at de største helbredende faktorer ligger  J 

En spændende proces med at udvikle praksisbaseret evidens over 5 år – som en modvægt til den ofte styrende evidensbaseret praksis J

Evalueringsrapport NADA forår 2015.pdf

NADA-evalueringsrapport efterår 2013.pdf

NADA-evalueringsrapport forår 2012.pdf

NADA-kursus december 2011.pdf

"Tættere på praksis"

Interessegruppen har drøftet Social-styrelsens udgivelse:

" Resultatdokumentation og evaluering- Håndbog for sociale tilbud" Det er der kommet et arbejdsnotat ud af:

Ramian, K., Thygesen, R., Pedersen, L., Vorre, R., Bording, L., & Lyngdahl, T. (2016). Tættere på praksis Bemærkninger om 'Socialstyrelsens "Resultatdokumentation og evaluering -  Håndbog for sociale tilbud. Dansk selskab for psykosocial rehabilitering . Aarhus.

 

Arbejdsnotat 

Tættere-på-praksis_web.pdf

Knud Ramian

De 7 bedste kilder på nettet til  ny viden  om psykosocial rehabilitering  

Praktikere har ikke meget tid i hverdagen til at søge ny viden i den store verden. Her er nogle links, som gør det nemmere. 

http://knudramian.pbworks.com/w/page/12751735/PsykosocialeTemaer 

 

Pedersen, L. and L. H. A. Andreassen 

Når dokumentation understøtter recovery, 

 

Vi præsenterer her et forsøg på at samle er­ faringer på tværs af landet ved at svare på et fælles spørgsmål.

“Hvad skal der til for, at dokumentation giver mening – og understøtter den enkelte persons muligheder for at komme videre i livet?”

Vi har valgt at styrke besvarelsen af dette spørgsmål gennem fem undersøgelser fore­taget:

• Ved forskellige lejligheder

• Forskellige steder i landet

• Med forskellige metoder

• Indsamlet af forskellige mennesker.

Reference: Pedersen, L. and L. H. A. Andreassen (2015). Når dokumentation understøtter recovery, Interessegruppen for dokumentation og forskning, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering : 8 sider.

 

Dokureco 2015.pdf

Ramian, K..

Kan erfaringer blive til viden? 

En sammenfatning af metoder og erfaringer som er anvendt i ovenstående forløb.

Reference: Ramian, K. (2015). Kan erfaringer blive til viden? - Metodeerfaringer fra Projekt “Recovery og dokumentation” Århus, Interessegruppen for dokumentation og forskning: 32 sider.

 

 
Fra erfaringer til praksisnær viden final1.pdf  
Delt af Knud Ramian

Ramian, K. (2012). Workshop om dokumentation og recovery 18 sider. Dansk selskab for psyko-social rehabiliterings årlige conference, Torvehallerne, Vejle, CFK.

Undersøgelse -Et slags tematisk referat

Data fra workshop 2012 til landsrapport.pdf

Delt af Knud Ramian På selskabets 2014 konference fik vi mulighed for i plenum og i løbet af 45 minutter at undersøge spørgsmålet: "Hvad ser du som dit største håb i det arbejde med psyko-social rehabilitering?” Svarene finder du i filen.

 

Undersøgelse cocreation

Alle håbene final.pdf.zip

Delt af Dorthe Elleby og Helle Vase

Fortællinger om dokumentation, der giver mening på vej mod recovery

En rapport fra afholdelse af et 'Kenderseminar' (Research Light) i Århus omkring temaet: Recovery og dokumentation. Rapporten er 4. del af et fælles projekt i interesse-gruppen.

 

Elleby, D. and H. Vase (2014). Fortællinger om dokumentation, der giver mening på vej mod recovery. Vidensopsamling fra et seminar i foråret 2014, . Aarhus, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Aarhus Kommune: 9 sider + 4 bilag.

 

 

 

Undersøgelse - Doku-projektet 4

Fortællinger om dokumentation der giver mening - på vej mod recovery (færdig ).pdf

Bilag 1-4.pdf

Delt af Mette Strunge

Evaluering af Impuls

Evaluering af omorganiseringen af et traditionelt dagtilbud Holbølsminde i Svendborg til et rehabiliteringsorienteret center. Et eksempel på brugerinddragelse og anvendelse af Spot-evaluering (Research Light) fra start til beslutningsfase.

Undersøgelse

Færdig rapport - Evaluering af Impuls 2014.pdf

Delt af Irene Bendtsen

Dokumentationens betydning for Recovery processen.

Dokumentationens betydning for Recovery processen.

Center Nørrebros Videnskabende Netværk August 2013 - Juli 2014

Rapporten er udarbejdet af Irene Bendtsen

i samarbejde med CN ́s videnskabende netværk samt brugere fra kenderseminaret. 

 

Bendtsen, I., et al. (2014). Dokumentationens betydning for recovery-processen, Center Nørrebro, : 19 sider + 15 bilag.

  

Undersøgelse - Doku-projektet 3

Grundrapport om dokumentation og recovery på AST-området d.21.7.2014.pdf

Delt af Mette Dubert: 

 Kvalitativ brugerundersøgelse på et støtte center i Svenborg

 

 

 

Vi har lavet en første bearbejdning af vores interview-undersøgelse. Hvis du er interesseret kan du få adgang til materialet. 

Reference:  kommer senere...

 

 

Undersøgelse

Hvis du er interesseret kan du henvende dig her

Delt af Lea  

Pedersen, L. (2012). Dokumentation og recovery - Inspirationshefte for borgere og medarbejdere, Udviklingsafdelingen, Socialt rehabiliteringscenter, Esbjerg: 7 sider + Bilag.

 

 

Undersøgelse - Doku-projektet 2

Dokumentation og Recovery - Lea 08 08 12 (1).pdf

Delt af Mette Dubert Dokumentationens betydning for recovery processen. Interviewbaseret forundersøgelse i Svendborg

Undersøgelse - Doku-projektet 1

Dokumentation og recoveryprocesser - Mette(1).pdf

Brugerundersøgelse på støttecenter Skovbrynet

10 af 12 beboere på Støttecenter Skovbrynet har deltaget i en anonym interview undersøgelse med temaerne; hvad er din tilfredshed med åbningstiderne, brug af fælleshus og brug af personale? 

Reference: 

 

Undersøgelse

Endelig rapport - Brugerundersøgelse på Støttecenter Skovbrynet.pdf

Delt af Knud Ramian

Borgerevaluering af akut tilbud

 

Formålet med Akuttilbuddets egen evaluering er

  • at indsamle oplysninger om borgernes tilfredshed med Akuttilbuddet
  • at undersøge om der kan konstateres en forandring af borgernes situation, herunder naturligvis om forandringen er til det bedre.

Akuttilbuddet har udviklet et spørgeskema om dels borgernes tilfredshed med den støtte de fik fra Akuttilbuddet, dels borgernes vurdering af deres egen situation. Spørgsmålene om borgernes vurdering af deres egen situation tager udgangspunkt i den kriseplan som Akuttilbuddet har udviklet.  Spørgeskemaet til opfølgningen blev taget i brug juni måned 2011.

 

Ref: Jens Hjorth Andersen (2012). Borgerevaluering af akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby, Akuttilbuddet i Lyngby Taarbæk kommune: 7sider.

 

 

Undersøgelse

Borgerevaluering af Akuttilbud Lyngby.pdf

 

Lyngby kriseplan.pdf

Delt af Knud Ramian 

Recovery som eneste mulighed?

Leer, M. (2012). Recovery som eneste mulighed? DPU, Aarhus University.  Speciale, Pædagogisk Sociologi: 81 sider.

Et casestudie, der har 3 botilbud i Århus Kommune som cases. Dataindsamlingen er sket i forbindelse med gennemførelse af en såkaldt recovery-screening, der undersøger i hvilken grad et tilbud arbejder efter recovery-principperne.

Problemformuleringen er: Hvilke udfordringer og muligheder rummer recovery-orienteringen i socialpsykiatrien for reelle muligheder for frie valg og selvbestemmelse for mennesker med psyko-socialt handicap. 

 

Specialet konstaterer, at der af mange grunde ikke er en fælles forståelse af hvad recovery er i Aarhus kommunes socialpsykiatri. I stedet for at være brugeren der reelt selv styrer, ender  det med at være medarbejderen der styrer brugeren til at styrer sig selv, ved hjælp af neoliberale styringsmekanismer.

 Herudover diskuteres hvilke muligheder, der ligger i anvendelsen af en handicapkonventionens forståelse, der i højere grad påpeger samfundets ansvar for tilpasning og til sidst argumenteres for at at tænke i "Kapabiliteter", der lægger vægt på undersøgelse af de reelle muligheder for valg. 

 

Speciale

Speciale, Mie Leer.pdf  

Delt af Knud Ramian

Den gode flytning 

I København er man ved at afslutte et projekt "Den gode flytning" og der er truffet beslutning om at permanentgøre projektet. Evalueringen kommer senere. 
 
Læs om forsøget  her og om borgerperspektivet her 
 

Nielsen, Henriette Bolvig (2011). Recovery - en Kritisk sociologisk analyse af recovery-orienteret arbejde. Sociologisk Institut. København, University of Copenhagen. Kandidatspeciale. 

Speciale

Bolvig Recovery_Speciale.pdf

 

Et treårigt videnskabende netværk omkring aldring og autisme.

Læs mere om det her. 

Projektbeskrivelse

GAU-PROJEKTET.pdf

 

  

Mødearkivet

2017

Referat mødet DSPR gruppen den 2.2.2017.pdf

Referat fra møde i Interessegruppen DSPR den 4.5.2017.pdf

 

2016

Referat møde i interessegruppen 24.11.16.pdf  

Referat DSPR-gruppen 25.08.2016.pdf

Referat mødet interessegruppen 12.5.2016.pdf

Dagsorden til mødet 12.maj 2016 Dagsorden DSPR.pdf

Referat fra 21.møde i interessegruppen DSPR 4 02 16.pdf

Interessegruppen 2016 kort.pdf

Dagsorden til møde i interessegruppen DSPR 04.02.16.docx
 

2015

 

Referat 17.interessegruppen DSPR 5 februar 2015.pdf

referat 18.møde i interessegruppen DSPR d 7 -8 maj 2015.pdf

Referat fra 19.møde i interessegruppen DSPR 26082015 .pdf

Referat 20. møde i interessegruppen 25.11.15 DSPR.pdf

 

2014

 

Referat 16. møde i interessegruppen DSPR den 27 november 2014 (2).pdf

Referat - 15. møde i interessegruppe - d. 27.8.2014.pdf

rev.dagsorden for 15møde i interessegruppen DSPR den 27. august (3).pdf

Dagsorden for 15.møde i interessegruppen DSPR den 27. august.pdf

Referat fra 14.møde i interessegruppen DSPR den 22.pdf

Dagsorden for 14. møde i interessegruppen DSPR den 22.5docx.pdf

Referat 13. møde i DSPR 06.02.14 (1).pdf

Dagsorden for 13. møde i DSPR-gruppen

invitation til kenderseminar.docx

Rapportering af kenderseminaret, final .pdf

Kenderseminaret- Dokumentation og Recovery 26:8:13.docx
 

2013

 

Referat for 12 møde i DSPR gruppen.pdf

Dagsorden for 12 møde i DSPR gruppen.pdf

dspr flyer 2.pdf

Link til oplæg af Lea Pedersen fra gruppens arbejde her 

Dagsorden for 12 møde i DSPR gruppen.pdf

Referat 11 møde i DSPR 29 8-13.pdf

Dagsorden 11. møde i DSPR 29-8-13 .pdf

Dagsorden for 10 møde.pdf

Referat af 9.møde i DSPR 0702 2013.pdf

DSPR -FORDOK dagsorden 9.møde 7.2.2013.pdf

Borgerevaluering af Akuttilbud Lyngby.pdf

Lyngby kriseplan.pdf

 

2012

Orientering om DO&FO I DSPR.pdf

Medlemmer 2013.docx

Referat 8. møde Forskning og Dokumentation .pdf

Dagsorden 8. Møde Do & Fo i DSPR.docx

Dokumentation og recoveryprocesser - Mette.pdf

Dokumentation og Recovery - Lea 08 08 12 .pdf

Beretning fra interessegruppen DO&FO.pdf

Referat 7. Møde dokumentation i DSPR[2].pdf

referat DSPR-dokumentation 6. møde 7 juni.pdf

Referat fra 5 Møde 2 2 12 DSPR-gruppe.pdf

Dagsorden til 5. Møde dokumentation i DSPR.docx

referat DSPR-dokumentation 6. møde 7 juni.pdf

2011

Referat af 4møde DSPR 2. dec 2011.pdf

DSPR referat 3.møde 30.08.11.pdf

DSPR - netværksgruppe - 2. møde 06.05.2011.pdf

dspr- 2. mødedagsorden.doc

dspr-dok Endelig referat fra 1. møde 3-2-2011 (2).pdf

 

 

150129 429 160119 536

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.